2 ឆ័ត្របត់

  • លក់ដុំលក់ដុំ ឆ័ត្រធំទំហំ 2 ដែលអាចបោះពុម្ពឡូហ្គោ

    លក់ដុំលក់ដុំ ឆ័ត្រធំទំហំ 2 ដែលអាចបោះពុម្ពឡូហ្គោ

    វាអាចប្រើបាននៅថ្ងៃដែលមានពន្លឺថ្ងៃនិងភ្លៀង។ស្លាកសញ្ញាម៉ាកអាចត្រូវបានបោះពុម្ពដើម្បីបង្ហាញរូបភាពសាជីវកម្ម និងវប្បធម៌កាន់តែប្រសើរ។រចនាសម្ព័ន្ធចំណុចទាញនៃកុងតាក់ស្វ័យប្រវត្តិអាចនាំមកនូវភាពងាយស្រួលបន្ថែមទៀតដល់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ. បច្ចេកវិទ្យាបោះពុម្ពឌីជីថលអាចឱ្យអតិថិជនបង្ហាញរូបភាព និងឡូហ្គោរបស់ពួកគេកាន់តែប្រសើរ.